Lịch trình

Theo thói quen thì sáng mình sẽ dậy sớm và nằm nướng trên giường. Nghịch điện thoại nhưng cũng cố trở nên có ích bằng cách mở outlook calendar ra rồi nghĩ xem mỗi ngày mình sẽ làm gì, hôm đó có môn nào phải nộp bài. Hôm nay là Chúa Nhật, ngày mai làContinue reading “Lịch trình”