Suối nguồn — Ayn Rand

Suối Nguồn khởi đầu từ ngày Howard Roark bị đuổi khỏi Học viện Kiến trúc sư Stanton danh giá. Là…

鸡蛋

Giống như một quả trứng vậy. 我是一个鸡蛋。 Bên ngoài có cứng nhưng dễ vỡ thì xác suất bị vỡ chắc…

nostalgic again

flying in two nights not my first time not my second time but this feeling has always been fresh as…

你会不懂😂

我有一个朋友。每次我去美国、她一次一次送我。谢谢你。我真真希望我们 很快会见了。

outliers

đang đọc The Black Swan thì bỗng muốn viết ra những sự kiện nằm ngoài dự định trong cuộc đời…

30 day challenge — Day 2

An unexpected event It was a rainy day. We walked alongside. She held her hand above my head, trying to…