cuối tháng 11

Hôm nay là một ngày gần cuối tháng 11. Là một ngày mình thật sự không có gì để làm … More