2019

các cuộc đi seattle,wa – sgn sgn – hàn quốc – seattle, wa — hành trình dài gần 2 ngày … More

cuối tháng 11

Hôm nay là một ngày gần cuối tháng 11. Là một ngày mình thật sự không có gì để làm … More

d-a-n-c-e

I ran. From the waiting room onto the back stage of Mount Baker Theater. My performance will be in three…two…one… … More