outliers

đang đọc The Black Swan thì bỗng muốn viết ra những sự kiện nằm ngoài dự định trong cuộc đời … More