Bản kiểm điểm

Cuối ngày rồi, tự làm một quả kiểm điểm bản thân. 18 rồi, không còn mỗi lần đi chơi phải … More