Sinking sand no more

Let Jesus be Jesus. Seek our security, love, and pride in Him. Because only when we do that, we can … More

Bản kiểm điểm

Cuối ngày rồi, tự làm một quả kiểm điểm bản thân. 18 rồi, không còn mỗi lần đi chơi phải … More